Skip to content Skip to footer

گزارش کمیته بین الملل از دومین سفر به عمان

یکی از مسولیتهای کمیته روابط بین اللمل انجمن فناوری آموزشی برقراری ارتباط با سایر کشورها تعریف شده است. به همین منظور برنامه های متعدد بازدید علمی آموزشی از کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفته است. اولین سفر علمی آموزشی در اسفندماه سال گذشته جهت شرکت در دومین کنفرانس بین المللی آموزش عالی در دانشگاه سلطان قابوس انجام شد. به دلیل درخواستهای متعدد از طرف فرهنگیان محترم، دومین سفر علمی برای اردیبهشت ماه برنامه ریزی شد. در این سفر پنج روزه که از ۱۸ تا ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد تمرکز اصلی بر بازدیدهای علمی از مدارس بین اللمل موفق قرار گرفت. به همین منظور دو مدرسه بین المللی چلتنهام که بارویکرد آموزشی تلفیقی (کمبریج، پیرسون و رویکرد جامع اوان کودکی) و مدرسه (abq) که با رویکردی با همین نام اداره می شود مورد بازدید قرار گرفته شد. در این سفر تعداد ۲۲ نفر از همکاران فرهنگی آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان حضور داشتند. ریز برنامه های این سفر به شرح ذیل می باشد روز اول حضور در هتل و انجام امور اسکان و امور شخصی از قبیل چنج پول روز دوم: بازدید از مدرسه بین المللی چلتنهام مسقـط که یکی شعبهای مدارس موفق چلتنهام کالج لندن می باشد روز سوم: گردش شهری و بازدید از جاذبه های توریستی عمان روز چهارم: بازدید از مدرسه بین المللی (abq) روز پنجم: در اختیار جهت خرید، انجام امور شخصی و بازگشت به ایران

پیام بگذارید