Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

فرم نظرسنجی اعضای حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیت های انجمن فناوری آموزشی ایران

پاسخگوي ارجمند این پرسشنامه به بررسی میزان رضایت اعضای انجمن انجمن فناوری آموزشی ایران می‌پردازد. خواهشمند است تمام پرسش‌ها را با دقت مطالعه فرموده و از ميان گزینه‌های پیشنهادی، گزینه‌ای…

تمامی حقوق متعلق به انجمن فناوری آموزشی ایران 1391© می باشد.