Skip to content Skip to footer

*”کارگاه استارتاپ های آموزشی و اکوسیستم های رشد و نوآوری: از ایده تا کارآفرینی ناب”*

 *انجمن فناوری آموزشی ایران* برگزار می کند:

*”کارگاه استارتاپ های آموزشی و اکوسیستم های رشد و نوآوری: از ایده تا کارآفرینی ناب”*

: *مدرس*: دکتر مجید عابدی
_ منتور ارشد مراکز رشد و نوآوری
_ مدیر اکوسیستم نوآوری
_ معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور
_ عضو قرارگاه حکمرانی فضای مجازی و تربیت فناورانه
_ مشاور سابق دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه خوارزمی)

 *در این کارگاه*
_ مرکز نوآوری و فضای کار اشتراکی
_ اجزای اکوسیستم رشد استارتاپی
_ چرخه راه اندازی و رشد استارتاپ
_ استارتاپ استودیو یا استارتاپ فکتوری
_ هاب تجاری ٫ بنگاه تشخیص فرصت
_ خودتان داستان دیگران شوید

🗓 *زمان برگزاری* : ۱۵ تیر

 *ساعت*: ۱۸ الی ۲۰

راه ارتباطی جهت ثبت نام*

تلگرام: rajabiyanm71@

پیام بگذارید