Skip to content Skip to footer

*نشست کارآفرینی در فناوری آموزشی*

*انجمن فناوری آموزشی ایران* برگزار می کند:

 *نشست کارآفرینی در فناوری آموزشی*

::دبیر نشست:
دکتر رحیم مرادی
:: *عضو هیئت علمی دانشگاه اراک*

 *اعضای کمیته علمی نشست*:
::دکتر جواد حاتمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
*موسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان آینده آموزان آتا*

دکتر عیسی رضایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
*مدیر داخلی شتاب دهنده ایبال و بنیانگذار استودیو تولید محتوای جاینا*

:کتر مرتضی فاضلی
*رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان*

:::مهندس علی کاظم زاده
*مدیر عامل شرکت نویان (توسعه دهنده سامانه شاد)*

:: *زمان*: ۲۹ تیر

: *ساعت برگزاری*: ۱۸ الی ۲۰

:شرکت در نشست رایگان می باشد*.

: *لینک ورود به نشست*
https://b2n.ir/iaet8

پیام بگذارید

0/100