Skip to content Skip to footer

نشستی با جان کلر ، مبدع مدل ARCS

انجمن فناوری آموزشی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و گروه تدریس اورژانسی برگزار کرد:

“نشستی با جان کلر ذهن زیبای پشت مدل انگیزشی ARCS” پروفسور جان کلر ️ استاد سابق دانشگاه ایالتی فلوریدا، مبدع مدل ARCS زمان: چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰

پیام بگذارید

0/100