Skip to content Skip to footer

مصوبات مجمع در مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

مصوبات مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ (مورد تایید سرکار خانم پورفرد نماینده کمیسیون انجمن ها)

  • افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته های نامبرده در زیر می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند:

رشته های تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی با رشته های وابسته مانند برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تکنولوژی آموزشی در آموزش با نیازهای ویژه ، فناوری آموزشی در علوم پزشکی، مهندسی رایانه، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی و کلیه رشته های وابسته به علم آموزش

  • عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه‌ کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مندرج و مورد تایید برای عضویت پیوسته ، شاغل باشند

  • دوره فعالیت هیات مدیره و بازرسان انجمن از دو سال به سه سال افزایش یابد

  • مجمع عمومی با تایید کمیسیون انجمن های علمی ایران، تعیین حق عضویت اعضای انجمن را به هیات مدیره تفویض نماید

  • هیات مدیره هر دوره موظف خواهد بود تا پایان دوره تصدی خود، عملکرد هیات مدیره را در سامانه ارزیابی عملکرد ثبت و به روزآوری نماید

  • هیچیک از اعضا نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره حضور یابند.

  • تبصره: دو عضو هیات مدیره که دو دوره متوالی در هیات مدیره حضور داشته اند مشروط به کسب بیش از سه چهارم آرای مجمع عمومی می توانند به عضویت هیات مدیره در آیند.

  • حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می توانند به عضویت هیات مدیره در آیند.

  • روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی انتخاب شد

 

پیام بگذارید