Skip to content Skip to footer

*فراخوان فصلنامه علمی انجمن فناوری آموزش ایران با عنوان «روندها و دستاوردها در فناوری یادگیری»*

از اندیشمندان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت به عمل می‌آید مقالات خود را در محورهای زیر جهت ارزیابی و انتشار برای این فصلنامه ارسال فرمایند:

روندها و مسائل جدید در حوزه فناوری یادگیری

فناوری آموزشی و کاربرد آن در علوم مرتبط با حوزه یادگیری

دستاورد پژوهش های داخلی و خارجی پیرامون فناوری یادگیری

نشر الگوهای طراحی آموزشی و طراحی محیط برای یادگیری و بهبود عملکرد

پژوهش های تطبیقی مرتبط با کاربرد فناوری های یادگیری در نظام های آموزشی

کاربست فناوری های نوین و نوظهور در محیط یادگیری رسمی و غیررسمی

جایگاه یادگیری ترکیبی در نظام های آموزشی

مقالات مرتبط با عناصر آموزش مانند تجارب و فعالیت های یادگیری و ارزشیابی

رویکرد و روش های یادگیری و آموزشی نوآورانه براساس آموزه های دینی و فرهنگ بومی

پژوهش های مرتبط یا نظام های آموزشی با صنعت و گسترش نوآوری و کارآفرینی

پژوهش های بین رشته ای در حل مسایل آموزشی و علوم یادگیری

بسط روش های تحقیق در علوم یادگیری مانند طراحی پژوهی

نظریه پردازی، نقد و توسعه نظریه ها در حوزه فناوری یادگیری

رویکردها و روش های یادگیری بر اساس رسانه های جمعی نوین

آدرس سایت نشریه جهت ارسال مقالات:https://jlt.iaet.ir/

راه ارتباطی با نشریه: پیامک به شماره ۰۹۱۲۹۱۵۴۰۹۱

پیام بگذارید