Skip to content Skip to footer

شرح وظایف کمیته طرح و توسعه شعب انجمن

رئیس کمیته : دکتر حسین مرادی مخلص

طراحی برنامه های راهبردی و دراز مدت در راستای وظایف انجمن

توسعه شعب استانی و ارایه امکانات لازم برای فعالیت آنها

تسهیل فعالیت های اداری، مالی انجمن در رابطه با وزارت عتف و سازمانهای فرادستی

ارسال مکاتبات برای معرفی انجمن به نهادها و سازمانهای مرتبط برای معرفی انجمن و استفاده از امکانات آنها

پیام بگذارید

0/100