Skip to content Skip to footer

توضیحات انواع عضویت

 

دانشجو پیوسته : کسانی که در حال حاضر دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری در رشته های وابسته به علوم تربیتی ، فناوری آموزشی در علوم پزشکی ، مهندسی فناوری اطلاعات ، علوم شناختی ، روان شناسی تربیتی و کلیه رشته های وابسته به علوم آموزش می باشند .

هیات علمی پیوسته : اعضای هیات علمی داشنگاه ها  در رشته های وبسته به علوم آموزش

غیر هیات علمی پیوسته : دانش آموختگان ارشد و دکتری رشته های وابسته به علوم تربیتی ، فناوری آموزشی در علوم پزشکی ، مهندسی فناوری اطلاعات ، علوم شناختی ، روان شناسی تربیتی و کلیه رشته های وابسته به علوم آموزش

وابسته : دانش آموختگان کارشناسی در  رشته های وابسته به علوم تربیتی ، فناوری آموزشی در علوم پزشکی ، مهندسی فناوری اطلاعات ، علوم شناختی ، روان شناسی تربیتی و کلیه رشته های وابسته به علوم آموزش که ۵ سال سابقه

حقوقی : اعضای سازمان های که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند .

افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنها در زمینه های تکنولوژی آموزشی و حوزه وابسته با تایید هیات مدیره  حائز اهمیت است .

 

 

 

 

 

پیام بگذارید