Skip to content Skip to footer

نیازسنجی رویدادهای علمی و آموزشی انجمن فناوری آموزشی

  انجمن فناوری آموزشی ایران در راستای تدوین تقویم آموزشی و با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان، معلمان، مدیران و کارکنان سازمان ها اقدام به نیازسنجی آموزشی با استفاده از پرسشنامه حاضر نموده است. از همه شما عزیزان دعوت می‌گردد با تکمیل این پرسشنامه ما را در راستای نیل به این هدف...

This content is for دانشجو وابسته, هیات علمی پیوسته, دانش آموخته - عضو پیوسته, شرکت - عضو حقوقی, و تست members only.
Login Join Now