Skip to content Skip to footer

شرح وظایف کمیته نشست ها، گردهمایی ها و همایش های علمی

رئیس کمیته :

 دکتر رحیم مرادی و مریم رجبیان

نیازسنجی برگزاری نشست ها و گردهمایی های علمی ( ملی و بین المللی) و تدوین برنامه سالانه و تعیین موضوعات نشست ها، گردهمایی ها

برنامه ریزی برای اجرای نشست ها و گردهمایی های علمی و هماهنگی اعضای کمیته علمی نشست

تدوین برنامه همایش سالانه انجمن و انجام هماهنگی های لازم با مؤسسه/دانشگاه برگزار کننده.

تنظیم ساختار و چک لیست فرایند برگزاری همایش های سالانه با همکاری موسسه / دانشگاه

تنظیم ساختاری برای برگزاری جلسات علمی دانشگاه های مجری رشته فناوری آموشی ذیل انجمن و کمیته گردهمایی

تدوین فرم های ارزیابی برای گردهمایی ها و نشست ها با همکاری کمیته و تحلیل فرم های تکمیل شده برای هیأت مدیره انجمن

مشخص نمودن حامیان همایش‌های انجمن و پیشنهاد آن به کمیته مالی و پشتیبانی برای عملیاتی نمودن دریافت حمایت ها

پیام بگذارید

0/100