برگزاری دومین جلسه دانشنامه تکنولوژی آموزشی

به گزارش روابط عمومی انجمن فناوری آموزشی ایران دومین نشست دانشنامه فناوری آموزشی ایران با حضور اعضای حقیقی و حقوقی و نمایندگان دانشگاه های دارای رشته تکنولوژی آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید فرایند نگارش دانشنامه به صورت ترکیبی (ترجمه و تالیف) آغاز گردد. در این جلسه خانم دکتر پور جمشیدی گزارشی از جلسه انجمن فناوری آموزشی ایران باآقای دکتر پاکتچی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری بیان کردند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.