برگزاری دومین جلسه دانشنامه تکنولوژی آموزشی

به گزارش روابط عمومی انجمن فناوری آموزشی ایران دومین نشست دانشنامه فناوری آموزشی ایران با حضور اعضای حقیقی و حقوقی و نمایندگان دانشگاه های دارای رشته تکنولوژی آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید فرایند نگارش دانشنامه به صورت ترکیبی (ترجمه و تالیف) آغاز گردد. در این جلسه خانم دکتر پور جمشیدی گزارشی از جلسه انجمن فناوری آموزشی ایران باآقای دکتر پاکتچی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری بیان کردند.

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه