Skip to content Skip to footer

کمیته آمار و اطلاعات و ارزیابی عملکرد انجمن فناوری آموزشی ایران

مسئول کمیته : دکتر غلامحسین رحیمی دوست

  • تهیه گزارش از وضعیت کمی و کیفی فعالیت های انجمن، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین شاخص‌های بهبود عملکرد کمیته ها
  • پیگیر ی اجرا ی کلیه ی مصوبات؛ دستور جلسات و آیین نامه های داخلی هیات مدیره
  • نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه ها درکمیته ها؛ طرح ها؛ فعالیت ها؛ قراردادها و تفاهم نامه های مصوب در انجمن و ارایه گزارش نهایی به هیات مدیره
  • دریافت مستندات برنامه های اجرا شده توسط کمیته های تخصصی انجمن و بررسی گزارش‌ها ی فصلی و سالانه شعب استانی انجمن
  • تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات تخصصی به منظور تسهیل و تسریع در تصمیم گیری های هیات مدیر ه
  • ایجاد هماهنگی با دیگر بخش های اجرایی در زمینه ی تعیین زمان بندی اجرای طرح ها ؛ اولویت بندی در تامین اعتبارات مالی و پرهیز از تداخل برنامه ها با یک دیگر
  • تعیین ضوابط و معیارهای ارزشیابی در انجمن به منظور سنجش کمی و کیفی پیشرفت ها با رکورد حاصله در اجرای مصوبه ها و پی بردن به علل و عوامل آن
  • بررسی و تحلیل برنامه کار سالیانه بخش های اجرایی؛ کمیته های تخصصی و شعب استان ها ی انجمن با توجه به اهداف و نیز ایجا د هماهنگ ی بین اولویت های مصوب هر سال با میزان اعتبارات مالی انجمن

تمامی حقوق متعلق به انجمن فناوری آموزشی ایران 1391© می باشد.