Skip to content Skip to footer
سطح قیمت  
دانشجو پیوسته 200,000 تومان; هر سال.
عضویت بعد از 1 سال منقضی می شود.
انتخاب
هیات علمی پیوسته 400,000 تومان; هر سال.
عضویت بعد از 1 سال منقضی می شود.
انتخاب
غیر هیئت علمی پیوسته 300,000 تومان; هر سال.
عضویت بعد از 1 سال منقضی می شود.
انتخاب
وابسته 300,000 تومان; هر سال.
عضویت بعد از 1 سال منقضی می شود.
انتخاب
عضو حقوقی 400,000 تومان; هر سال.
عضویت بعد از 1 سال منقضی می شود.
انتخاب

تمامی حقوق متعلق به انجمن فناوری آموزشی ایران 1391© می باشد.