Skip to content Skip to footer

پنل تخصصی فرصت ها و چالش های آموزش مجازی

  🏢انجمن علمی-دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران با همکاری دانشگاه بین المللی چابهار و انجمن فناوری آموزش ایران برگزار می کند: 🔵پنل تخصصی فرصت ها و چالش های آموزش مجازی باحضور: 👨‍🏫دکتر محمد علی رستمی نژاد ✅عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند 👨‍🏫دکتر اکبر مومنی راد ✅عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان 👨‍🏫دکتر...

This content is for دانشجو وابسته, هیات علمی پیوسته, دانش آموخته - عضو پیوسته, شرکت - عضو حقوقی, و تست members only.
Login Join Now