Skip to content Skip to footer

شرح وظایف کمیته آمار و اطلاعات و ارزیابی عملکرد

رئیس کمیته : دکتر غلامحسین رحیمی دوست تهیه گزارش از وضعیت کمی و کیفی فعالیت های انجمن، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین شاخص‌های بهبود عملکرد کمیته ها پیگیر ی اجرا ی کلیه ی مصوبات؛ دستور جلسات و آیین نامه های داخلی هیات مدیره نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه ها درکمیته ها؛ طرح...

This content is for دانشجو وابسته, هیات علمی پیوسته, دانش آموخته - عضو پیوسته, شرکت - عضو حقوقی, و تست members only.
Login Join Now