راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری

انجمن فناوری آموزشی ایران به منظور برگزاری جلسات منظم و کاربردی در راستای ارتقاء فناوران آموزشی اقدام به راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری نمو ده است.

برای دسترسی به این سامانه از آدرس زیر استفاده شود.

http://www.lms.iaet.ir/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.