Skip to content Skip to footer

ارائه تجربه زیسته آموزش الکترونیکی

✅ پنل تخصصی ارائه تجربه زیسته آموزش الکترونیکی توسط مدیران آموزش مجازی دانشگاه های برتر 👤مدیران پنل: 👨‍🏫دکتر رحیم مرادی و دکتر علی خاکسار 👥اعضای پنل: 👨‍🏫دکتر سید امید فاطمی عضو هیئت علمی و رئیس مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران 👨‍🏫دکتر فرهاد سراجی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو کارگروه تخصصی...

This content is for دانشجو وابسته, هیات علمی پیوسته, دانش آموخته - عضو پیوسته, شرکت - عضو حقوقی, و تست members only.
Login Join Now